Overslaan en naar de inhoud gaan
VERWARMING AIRCO SANITAIR VENTILATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. De BTW is ten laste van de bouwheer of opdrachtgever.
  2. De betaling van de factuur geschiedt binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
  3. De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn, tenzij geprotesteerd wordt bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Geen protest van welke aard zal in aanmerking genomen worden na verloop van deze termijn. 
  4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling noch aanmaning een interest van 2% per maand aangerekend worden. 
  5. Een onbetaalde factuur zal na aanmaning oplopen met een verwijlinterest van 5% per maand, en zal automatisch vermeerderd worden met 20%, dit met een minimum van €75 als vergoeding voor administratieve kosten. 
  6. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd. De gerechtskosten zijn ten laste van de schuldenaar. 
  7. Eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling door de koper van de factuur die hierop betrekking heeft. Bij niet-betaling binnen de vervaltermijn, behouden wij ons het recht voor de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper en onverminderd de in deze verkoopsvoorwaarden toepasselijke bepalingen bij wanbetaling. 
  8. Elke afwijking van deze voorwaarden welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Genbrugge-Roegers werd aanvaard, is mij niet tegenstelbaar. 

2018-12/204 Genbrugge-Roegiers